SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE
İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.’ne başvuran müşterilere ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Müşterilerin Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması ve Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve

bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak teknik ve idari güvenlik tedbirleri SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. tarafından alınmıştır.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK “Havutlu Mah., Karataş Bulvarı No:881/A” adresinde faaliyet göstermekte olan SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş. tarafından işlenecektir. SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş., KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu”,  olarak kabul edilmektedir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş. tarafından işlenecek ve saklanacaktır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

Kişisel Verileriniz; KVKK Kanun ve yönetmeliklerinde yer alan amaçlar doğrultusunda, sadace işlerin doğru ve hatasız olarak yürültmesi için KVKK’ya uygun olarak,  SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş. tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

 • Kişisel Verileriniz, SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş.’nin sunduğu hizmetlere bağlı olarak;
 • SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş.’nin ait kurumsal web sitesi  iletişim formu vasıtasıyla,
 • SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş.’nin ait kurumsal e-posta adresine göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,
 • SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş.’nin pazarlama ve satış faaliyeleri sırasında, toplanacak ve SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş.’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla KVKK uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 • Toplanan kişisel verileriniz,  Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 • Muayene ve tedavi için yapmış olduğunuz başvurunuzun alınması, muayene ve tedavi süreçlerin yürütülmesi,
 • Gerekli durumlarda yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

AÇIK RIZA BEYANINIZIN ALINMASININ GEREKTİĞİ DURUMLAR

KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda ancak açık rızanız alınmak suretiyle, Kişisel Verileriniz işlenebilecektir;

 • SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş. tarafından verilen hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı, duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı ve/veya e-posta gönderilmesi ve mobil telefonunuz üzerinden iletişim kurulması.


AÇIK RIZA BEYANI ARANMAKSIZIN VERİLERİNİZİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR:

KVKK madde 6/3 uyarınca;

Verilen hizmetlerin yürütebilmek amacıyla, Kanun gereği sır saklama yükümlülüğü altında bulunan SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş. tarafından, Verileriniz, açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.


KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜRESİ


Kişisel Verileriniz, SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş. tarafından yasal olarak saklamaya yükümlü olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır. Belgeleme ve saklama yükümlülükleri, ticaret ve vergi mevzuatı ile ilgili yerel normlardan kaynaklanmaktadır. Özetle kişisel verileriniz “mevzuatın gerektirdiği” sürece saklanacaktır.


MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİ YAŞ SINIRI

KVKK kapsamında, hastalar en az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bizzat onay verebilecektir. Bu yaş sınırının altında olan Müşterilerin onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş.’ne rıza vermeniz hâlinde, KVKK 5/1 uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi bildiririz.

KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş.’nin, kurumsal web sitelerinde de yer alan “Havutlu Mah., Karataş Bulvarı No:881/A Yüreğir / Adana” adresine gelerek bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak resmi mail adresine iletebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad- soyad, imza, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası/geçici T.C. Kimlik Numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş., talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde olarak sonuçlandıracaktır.

RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş’nin  gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında SASU SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL SAN. A.Ş.  tarafından işlenmesine ve saklanmasına  özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.